Motto:
Stavět se tedy ke skutečnosti jako ke hře,
roz�ířit prostor velkorysého herního chování,
které doká�e zapla�it skrblictví, chtivost a zlobu,
znamená pracovat na díle civilizace.
/trocha pathosu z Rogera Cailloise - Hry a lidé/

etymologie, význam a u�ití slova katarze

1. = du�evní očista. Z řec. katharsis od kathario oči��uji ke katharos (Holub, J. & Lyer, S. 1967. Stručný etymologický slovník jazyka českého. Praha, SPN.)

2. = morální a estetický pocit vyvolaný pro�itkem uměleckého díla, zvlá�tě tragédie (Slovník spisovné če�tiny pro �kolu a veřejnost. Kolektiv autorů 2001. Praha: Academia.)

3. tzv. mimetická katharsis. Aristoteles, Poetika - O tragedii: "Jest tedy tragedie napodobení děje vá�ného a uceleného, určitý rozsah mající, řečí vyzdobenou v jednotlivých částech různým druhem ozdob, veformě jednání, nikoliv (pohého) vypravování; napodobení (mimésis), je� soustrastí a strachem působí oči�tění (katharsis) takových vá�ní."


4. Platón, IV. 3 Katharsis:
Du�e v�ak nerozeznává sama sebe, nebo� se postupným zapomínáním stala vězněm těla, jeho bolestí i slastí. Pochopení bytí je tím pokřiveno, zka�eno a lidská bytost �ije v hlubokém nevědomí nejen o své duchovní podstatě, ale také o nejvy��ím cíli �ivota. Svět „idejí" v�dy existoval a v�dy bude, ale člověk na něj zcela zapomněl, cesta zpět vede přes rozpomínání. Leč: „Člověk budi� čist, poněvad� Bůh je čist. Čistého je mo�no dopnout se pouze tím, co je čisté v nás." (Tamté�, str. 234) Oči��ování v�ak nevede přes popření bezprostředního �ivota a nesmyslnou nábo�enskou askesi, ale přes otřesení nároku smyslového �ivota na absolutní konečnou platnost. Oči��ování má u Platóna několik provázaných rovin, nebo� má-li vést k podstatě du�e a nejvy��ího bytí, musí být úplné a zahrnující celou bytost. Pojem katharsis vychází z tradice mysterijní, kultické, odkazující k „orfickým naukám", v době Platónově zřejmě dobře známým a popsaným. Zároveň je katharsis smyslem filosofie, respektive filosofické transcendence vůbec. Třetí rovinou pak bude přímý náhled - zírání, to jest bezprostřední za�ití. Zastavme se nejdříve krátce u „orfických mýtů".

(Zdeněk Kratochvíl, převzato z www.fysis.cz)Kdo chce, a� pí�e na: nozar.l@email.cz; započalo budování, tak�e se omlouváme.
Za tuto obludu se takté� omlouváme, av�ak za podmínky, které nám nabídli/y, jsme ji přece jenom vpusitli do ohrady.